ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROFIL BADAŃ

STEROWANIE TOLERUJĄCE USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA TECHNICZNA

Badania koncentrują się na integracji technik regulacji i diagnostyki technicznej dla potrzeb sterowania tolerującego uszkodzenia. Zagadnienia badawcze w zakresie diagnostyki technicznej skupiają się na estymacji wartości nieznanych uszkodzeń oraz lokalizacji miejsca ich wystąpienia. Wymaga to projektowania zintegrowanych kooperujących schematów diagnostycznych dla procesu, urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych. Projektuje się odporne schematy diagnostyczne bazujące na technikach analitycznych i metodach obliczeń inteligentnych. Opracowywane rozwiązania bazują na jednoczesnej estymacji stanu i uszkodzeń z zastosowaniem obserwatorów odpornych i adaptacyjnych.

Badania koncentrują się na projektowaniu układów regulacji mogących funkcjonować w warunkach uszkodzeń. Realizuje się to poprzez integrację estymatorów uszkodzeń i stanu z układami regulacji przy uwzględnieniu: zakłóceń i szumów, niepewności modelu, błędów estymacji uszkodzeń i ograniczeń zmiennych wyjściowych, stanu i sterujących. Opracowuje się hybrydowe schematy sterowania tolerującego uszkodzenia z zastosowaniem technik regulacji odpornej i predykcyjnej. Umożliwia to osiągnięcie odporności na szumy i zakłócenia oraz niepewność modelu i estymacji uszkodzeń (sterowanie odporne) przy jednoczesnym uwzględnieniu zmiennych w czasie ograniczeń występujących w systemie (sterowanie predykcyjne).

Opracowane rozwiązania rozwija się dla systemów nieliniowych opisywanych za pomocą: modeli analitycznych, sztucznych sieci neuronowych, układów rozmytych (Takagi-Sugeno) oraz modeli liniowych o zmiennych parametrach. Badania w zakresie odpornego predykcyjnego sterowania tolerującego uszkodzenia prowadzone są również dla procesów produkcyjnych opisanych w postaci dyskretnych systemów zdarzeniowych modelowanych z zastosowaniem interwałowej max plus algebry.