ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

KSIĄŻKI

KSIĄŻKI 2006-2007

J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal (Eds.)
Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control
Książka jest ważną pozycją wydawniczą z uwagi na jej nowoczesny zakres tematyczny obejmujący zarówno podejścia analityczne, jak i sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów i systemów oraz w układach sterowania tolerujących uszkodzenia. Ponadto przedstawiono szerokie spektrum zastosowań omawianych metod i podejść, głównie w procesach technologicznych i urządzeniach technicznych. Książka umownie została podzielona na sześć części: Postęp w diagnostyce i sterowaniu, Metody analityczne, Sterowania tolerujące uszkodzenia, Analiza czynników głównych i sztuczna inteligencja oraz zastosowania. Książka powinna być interesująca dla inżynierów pracujących w przemyśle,jak również dla naukowców zajmujących się problematyką diagnostyki oraz jej wykorzystaniem w układach sterowania tolerujących uszkodzenia. Książka została opracowana na podstawie referatów wygłoszonych na 8. Krajowej Konferencji pt. Diagnostyka Procesów i Systemów, DPS (Słubice, 10-12 września, 2007r.).
Warszawa, Academic Publishing House, EXIT 2007, ISBN 978-83-60434-32-1

J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal (Red.)
Diagnostyka Procesów i Systemów
Niniejsza książka nie stanowi wprowadzenia do złożonej tematyki diagnostyki i sterowania w warunkach występujących uszkodzeń. Zadaniem książki jest wskazanie najbardziej aktywnych obszarów badań w tym zakresie oraz rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez różne zespoły badawcze w kraju w ostatnich latach. Prezentuje ona przegląd aktualnego stanu wiedzy w diagnostyce procesów i systemów. Mając na uwadze szeroki zakres tematyczny prezentowanych metod i technik diagnostyki oraz ich zastosowań w technice jak również w medycynie, książkę umownie podzielono na następujące części: Nowe rozwiązania w diagnostyce, Modelowanie i identyfikacja, Sieci neuronowe i wnioskowanie automatyczne, Przetwarzanie i analiza obrazu, Sterowanie i diagnostyka procesów technicznych oraz Zastosowania. Książka jest polecana studentom i słuchaczom studiów doktoranckich, takich kierunków jak automatyka i robotyka, mechanika, jak również informatyka czy inżynieria biomedyczna. Książka została przygotowana na podstawie referatów wygłaszanych na 8. Krajowej Konferencji pt. Diagnostyka Procesów i Systemów, DPS, która odbyła się w Słubicach w dniach 10-12 września 2007 r.
Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT 2007, ISBN 978-83-60434-31-4

J. Korbicz (Ed.)
Measurement Models Systems and Design
Celem niniejszej monografii zbiorowej jest spójne przedstawienie wybranych metod badawczych efektywnego rozwiązywania problemów metrologicznych, modelowania procesów, automatyki i diagnostyki, projektowania systemów cyfrowych oraz energoelektroniki przemysłowej z punktu widzenia wymagań współczesnych urządzeń technicznych i procesów. Monografia zawiera 19 rozdziałów, które umownie można podzielić na kilka części: pomiary oraz projektowanie układów i systemów pomiarowych, automatyka i diagnostyka techniczna, przetwarzanie informacji i projektowanie układów cyfrowych oraz przekształtniki energoelektroniczne prądu. Monografia jest wynikiem prac badawczych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na przestrzeni wielu lat oraz została opublikowana z okazji 40-lecia Wydziału.
Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, WKŁ 2007, ISBN 978-83-206-1644-6

E. Rogers, K. Gałkowski, D.H. Owens
Control Systems Theory and Applications for Linear Repetitive Processes
Monografia prezentuje wyniki badań autorów odnoszące się do specyficznej klasy układów nD - procesów powtarzalnych. Procesy powtarzalne opisują ciąg wykonań pewnej czynności. Stąd w modelu matematycznym występują dwie zmienne niezależne. Pierwsza z nich odnosi się stanowi znacznik czasu bądź pozycji w trakcie bieżącego wykonania czynności. Druga ze zmiennych niezależnych pojawiających się w modelu procesu powtarzalnego oznacza numer bieżącego wykonania "całej" czynności, iteracji, bądź, jak to jest określane w kontekście procesów powtarzalnych, pasa. Podczas wykonania czynności na wyjściu procesu pojawiają się wartości, które brane pod uwagę przy obliczaniu wartości sygnału wyjściowego w kolejnych wykonaniach. Monografia prezentuje przegląd najnowszych wyników badań z dziedziny badania własności procesów powtarzalnych (stabilności, sterowalności) oraz sterowania takimi układami. Szczególny nacisk w książce jest położony na zastosowania praktyczne rozważanej klasy systemów.
Berlin, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-540-42663-9

M. Witczak
Modelling and Estimation Strategies for Fault Diagnosis of Non-Linear Systems From Analytical to Soft Computing Approaches
Monografia przedstawia zbiór technik, które mogą być wykorzystane przy projektowaniu odpornych układów diagnostyki technicznej. Część wstępna niniejszej książki przedstawia przegląd istniejących rozwiązań w zakresie diagnostyki uszkodzeń i może być postrzegana jako dobry punkt startowy dla początkujących w tej dziedzinie. Następnie przedstawia się zaawansowane struktury odpornych obserwatorów stanu. Omawia się również układy diagnostyki technicznej wykorzystujące techniki estymacji parametrycznej. Szczególną uwagę poświęca się technikom planowania eksperymentu dla potrzeb diagnostyki uszkodzeń. Książka przedstawia również rozwiązanie bazujące na technikach sztucznej inteligencji, takich jak algorytmy ewolucyjne i sztuczne sieci neuronowe. Wszystkie rozwiązania prezentowane w książce ilustruje się praktycznymi zastosowaniami.
Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-540-71114-8

S. Nikiel
Iterated Function Systems for Real-Time Image Synthesis
Monografia przedstawia w systematyczny sposób metody syntezy obrazu w oparciu o systemy funkcji iterowanych (IFS). Zawiera przegląd różnych znanych metod fraktalnego modelowania obrazu dla potrzeb grafiki komputerowej. Książka stanowi studium analityczne różnych odmian modeli IFS oraz algorytmów ich generacji. Przeprowadzona jest analiza jakościowa i wydajnościowa dostępnych metod generacji fraktali IFS. Ponadto, książka prezentuje nowe i oryginalne metody zarówno modelowania graficznego obiektów fraktalnych jak też w pełni deterministycznych algorytmów ich generacji. Monografia "Iterated Function Systems for Real-Time Image Synthesis" jest przeznaczona dla badaczy, inżynierów i studentów z zakresu systemów grafiki komputerowej.
Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-1-84628-685-8

B. Sulikowski
Computational Aspects in Analysis and Synthesis of Repetitive Processes
Publikacja przedstawia wyniki badań własności liniowych procesów powtarzalnych. Autor ograniczył swoje badania do komputerowo wspomaganego rozwiązywania zadań analizy i syntezy rozważanej klasy układów dynamicznych. Spośród wielu modeli procesów powtarzalnych w publikacji rozważane są modele dyskretne typu podstawowego oraz uogólnionego oraz model różniczkowy typu podstawowego. Problemy analizy ograniczono do badania stabilności asymptotycznej, jak i stabilności wzdłuż pasa. Wybór dziedziny badań został podyktowany faktem, że istniejące techniki umożliwiające rozwiązywanie rozważanych zadań, z praktycznego punktu widzenia, nie mogą być stosowane. Niska stosowalność dostępnych warunków, w zależności od rozważanego zadania wynika z tego, że część istniejących warunków analizy (i co za tym idzie syntezy) należy do klasy zadań NP-trudnych, jak i z tego, że wykorzystanie pozostałych rozważanych warunków wymaga przetwarzaniq macierzy o potencjalnie ogromnych rozmiarach, (co wpływa negatywnie na szybkość obliczeń i może powodować powstawanie błędów numerycznych). Dodatkowym ograniczeniem w stosowaniu ogólnie znanych warunków jest to, że przedstawiają one jedynie rozwiązanie zadania analizy. Nie dostarczają one możliwości naturalnego przekształcenia do warunków syntezy. W celu wyeliminowania, bądź częściowego ograniczenia powyżej wymienionych problemów, w książce zaprezentowano szereg wyników, które, dzięki zastosowaniu Liniowych Nierówności Macierzowych (ang. Linear Matrix Inequalities - LMIs), okazały się skutecznym sposobem prowadzcym do znacznego przyspieszenia otrzymywania rozwiązania, możliwości przedstawienia oryginalnych zadań NP-trudnych w postaci przybliżonych zadań z klasy P oraz ograniczenia możliwości wystąpienia błędów numerycznych, dzięki przetwarzaniu macierzy symetrycznych, dodatnio określonych. W publikacji autor przedstawił trzy takie rozwiązania, tj.: rozwiązanie "sprzętowe", polegające na zapewnieniu dużej mocy obliczeniowej poprzez wykorzystanie technik obliczeń równoległych (klastry); opracowanie podejścia iteracyjnego, umożliwiającego wykorzystanie zalet procedur iteracyjnych; oraz zaproponowanie metody uproszczenia spektrum rozważanej macierzy o dużych rozmiarach, poprzez wprowadzenia etapu wstępnej syntezy, a następnie rozwiązanie otrzymanego zadania syntezy.
Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2006, ISBN 83-7481-033-5