ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROFIL NAUCZANIA

BIZNES ELEKTRONICZNY


Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce, nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem biznesu elek-tronicznego. Pośród podstawowych gałęzi biznesu elektronicznego można między innymi wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość, procesy logistyczne, handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznoś-ciowe oraz e-learning.

Wielu pracodawców wskazuje na pogłębiający się niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej potrafiącej tworzyć i obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Celem kształcenia na kierunku biznes elektron-iczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompe-tencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyska-nia atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku potrafią modelować i analizować procesy biznesowe oraz użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM). Ponadto, znają i potrafią stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych. Dodatkowo, umieją projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP) oraz składować, przetwarzać i anali-zować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS).

Absolwenci kierunku potrafią praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędzi-ami prototypowania. Umieją także stosować technologie mobile i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i e-biznesu oraz potrafią wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej. Posiadają również kompetencje umożliwiające zarządzanie zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych.