ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROJEKTY

KRAJOWE - zakończone

projekty badawcze finansowane przez NCN

Segmentacja obiektów na cytologicznych obrazach mikroskopowych w oparciu o metody geometrii stochastycznej
Rodzaj: OPUS
Termin: 2016-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Zastosowania układów wielowymiarowych (nD) do analizy i sterowania układami o dynamice czasowej i czasowo-przestrzennej
Rodzaj: OPUS
Termin: 2016-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Sztuczne sieci neuronowe w odpornej diagnostyce uszkodzeń i sterowaniu układów nieliniowych
Rodzaj: PRELUDIUM
Termin: 2015-2018
Kierownik: Dr inż. Marcel Luzar

Poprawa jakości sterowania na drodze uczenia się przez powtarzanie
Rodzaj: OPUS
Termin: 2015-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i technik obliczeń inteligentnych
Rodzaj: OPUS
Termin: 2014-2017
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Zaawansowane metody sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w działaniu procesów przemysłowych o szybkiej dynamice
Rodzaj: PRELUDIUM
Termin: 2013-2016
Kierownik: Dr inż. Andrzej Czajkowski

Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych (nD)
Rodzaj: OPUS
Termin: 2011-2014
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki
Rodzaj: OPUS
Termin: 2011-2014
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Diagonostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej
Rodzaj: OPUS
Termin: 2011-2014
Kierownik: Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz prof. UZ

Synteza schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem z użyciem terorii procesów powtarzalnych i metod częstotliwościowych
Rodzaj: habilitacyjny
Termin: 2011-2012
Kierownik: Dr inż. Wojciech Paszke

Proceduralne modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu
Rodzaj: promotorski
Termin: 2011-2013
Kierownik: Dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Tomasz Zawadzki


projekty badawcze finansowane przez MNiSzW

Planowanie eksperymentów optymalnych w konfigurowaniu sieci sensorycznych monitorujących procesy z czasoprzestrzenną dynamiką, 2009-2011
Kierownik: Dr inż. Maciej Patan

Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC), 2008-2011
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki, 2007-2010
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w poznawaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem sieci sensorycznych, 2007-2010
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Równoległe i rozproszone metody planowania eksperymentów optymalnych, 2004-2006
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Procesy powtarzalne i układy wielowymiarowe (nD) - teoria i zastosowania, 2004-2006
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych w odpornych układach diagnostyki, 2003-2006
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Planowanie optymalnego eksperymentu w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką, 2001-2003
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński


projekty promotorskie finansowane przez MNiSzW

Modelowanie neuro-rozmyte typu Takagi-Sugeno w sterowaniu tolerującym uszkodzenia, 2009-2010
Kierownik: Dr hab. inż. Marcin Witczak prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Łukasz Dziekan

Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych, 2008-2009
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Doktorant: Mgr inż. Maciej Hrebień

Algorytmy ewolucyjne z mutacją alfa-stabilną w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej, 2006-2007
Kierownik: Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Przemysław Prętki

Optymalizacja struktur rozmytych sieci neuronowych w układach diagnostyki procesów, 2002-2003
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Doktorant: Mgr inż. Marek Kowal

Neuronowe modelowanie systemów nieliniowych w układach detekcji uszkodzeń, 2002-2003
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Doktorant: Mgr inż. Marcin Mrugalski


projekty rozwojowe finansowane przez MNiSzW

Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DIASTER, 2007-2009
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz


badania własne uczelni

Efektywne metody syntezy systemów sterowania i diagnostyki złożonych procesów dynamicznych, 2010
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Metody analityczne i obliczeń inteligentnych w diagnostyce i modelowaniu procesów, 2007-2009
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Metody obliczeniowe dużej skali w optymalizacji złożonych procesów dynamicznych, 2007-2008
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Inteligentne systemy obliczeniowe i ich zastosowanie w diagnostyce i automatyce, 2005-2006
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Efektywne metody obliczeniowe w optymalizacji statycznej i dynamicznej, 2005-2006
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Metody matematyczne analizy i syntezy systemów z zastosowaniem, 2000-2004
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Optymalizacja inteligentnych systemów obliczeniowych z zastosowaniem w przetwarzaniu informacji, 2003
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Inteligentne systemy obliczeniowe i ich zastosowanie, 2000-2002, 2004
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

prace statutowe

Systemy informatyczne w nowoczesnych układach sterowania i medycyny
Termin: 2011-2014
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Systemy informatyczne i ich zastosowania w technice i medycynie, 2006-2010
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Metody współczesnej informatyki w modelowaniu i automatyce, 2004-2006
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

zadania badawcze dla młodych naukowców (MNiSzW)

Sterowanie tolerujące uszkodzenia z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych
Termin: 2018-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Doktorant: Mgr inż. Mariusz Buciakowski

Estymacja wielokrotnych uszkodzeń urząadzeń wykonawczych i czujników pomiarowych przy ograniczeniach na zmienne sterujące i stanu
Termin: 2018-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Doktorant: Mgr inż. Marcin Pazera

Kwantowa realizacja alogrytmów analityki big data
Termin: 2018-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Doktorant: Mgr inż. Marek Wróblewski

Metody sterowania oparte na uczeniu dla układów o parametrach rozłożonych
Termin: 2018-2019
Kierownik: Dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Kamil Klimkowicz

Projektowanie odpornych schematów sterowania dla liniowych procesów powtarzalnych
Termin: 2017-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcin Boski

Odporne, predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia
Termin: 2017-2018
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Doktorant: Mgr inż. Mariusz Buciakowski

Implementacyjna weryfikacja obserwatorów odporonych na mikrokontrolerach różnych klas jakościowych
Termin: 2017-2018
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Piotr Witczak

Sterowanie tolerujące uszkodzenia w systemach aerodynamicznych
Termin: 2017-2018
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Doktorant: Mgr inż. Marcin Pazera

Kwantowa realizacja alogrytmów analityki big data
Termin: 2017-2018
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Doktorant: Mgr inż. Marek Wróblewski

Schematy iteracyjnego sterowania z uczeniem dla układów z nielinowościami i niepewnościami
Termin: 2016-2017
Kierownik: Dr hab. inż. Paszke Wojciech, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcin Boski

Opracowanie i praktyczna weryfikacja metod analizy i zachowania stabilności dla układów sterowania predykcyjnego tolerujących uszkodzenia
Termin: 2016-2017
Kierownik: Dr hab. inż. Patan Krzysztof, prof. UZ
Doktorant: Dr inż. Andrzej Czajkowski

Poprawienie przejściowych charakterystyk procesu uczenia poprzez koordynację sterowania w torach uczenia oraz sprzężenia zwrotnego
Termin: 2016-2017
Kierownik: Dr hab. inż. Patan Maciej, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Damian Kowalów

Odporne, predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia
Termin: 2016-2017
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Witczak Marcin
Doktorant: Mgr inż. Mariusz Buciakowski

Sterowanie predykcyjne z niesymetrycznymi ograniczeniami dla systemów dynamicznych
Termin: 2016-2017
Kierownik: Dr hab. inż. Patan Krzysztof, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Piotr Witczak

Sterowanie tolerujące uszkodzenia w systemach aerodynamicznych
Termin: 2016-2017
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Witczak Marcin
Doktorant: Mgr inż. Marcin Pazera

Analiza odporności układu sterowania w relacji do jego stabilności oraz zbieżności procesu uczenia
Termin: 2015-2016
Kierownik: dr hab. inż. Paszke Wojciech, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcin Boski

Badanie algorytmów sterowania odpornego i tolerującego uszkodzenia dla sterowników opartych o architekturę Arduino
Termin: 2015-2016
Kierownik: dr hab. inż. Patan Krzysztof, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Piotr Witczak

Iteracyjne planowanie eksperymentu dla układów o czasoprzestrzennej dynamice
Termin: 2015-2016
Kierownik: dr hab. inż. Patan Maciej, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Damian Kowalów

Zdecentralizowany harmonogramowanie pomiarów z ograniczeniami czasu aktywacji
Termin: 2015-2016
Kierownik: dr hab. inż. Patan Maciej, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Adam Romanek

Odporne, predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia
Termin: 2015-2016
Kierownik: dr hab. inż. Witczak Marcin, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Mariusz Buciakowski

Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
Termin: 2014-2015
Kierownik: Dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Mariusz Buciakowski

Opracowanie metod harmonogramowania wyboru czujników pomiarowych poprzez iteracyjne planowanie eksperymentu dla układów o czasoprzestrzennej dynamice oraz ich weryfikacja
Termin: 2014-2015
Kierownik: Dr hab. inż. Maciej Patan
Doktorant: Mgr inż. Damian Kowalów

Badanie zastosowania algorytmów rojów cząstek do linearyzacji systemów nieliniowych
Termin: 2014-2015
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Piotr Witczak

Synteza odpornych metod sterowania predykcyjnego teolerującego uszkodzenia
Termin: 2013-2014
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Piotr Witczak

Realizacja systemu wspomagania decyzji rozpoznawania zaburzeń neurologicznych w trybie on-line na podstawie sekwencji EEG
Termin: 2013-2014
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Grzegorz Rutkowski

Projektowanie odpornych czujników wirtualnych dla zadań sterowania tolerującego uszkodzenia z wykorzystaniem sieci neuronowych
Termin: 2013-2014
Kierownik: Dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcel Luzar

Opracowanie metod sterowania dla systemów nieliniowych w oparciu o techniki predykcyjne i adaptacyjne z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych i ich weryfikacja w przypadku wystąpienia uszkodzeń
Termin: 2013-2014
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Andrzej Czajkowski

Opracowanie i paraktyczna weryfikacja metod optymalizacji w sterowaniu predykcyjnym z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych
Termin: 2012-2013
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Andrzej Czajkowski

Segmentacja i ekstracja cech obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopisji cienkoigłowej nowotworu piersi (etap I)
Termin: 2012-2013
Kierownik: Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Paweł Filipczuk

Zautomatyzowany system rozpoznawania jednostek chorobowych na podstawie sekwencji EEG
Termin: 2012-2013
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Grzegorz Rutkowski

Implementacja alogrytmów odpornej diagnostyki urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych w przyborniku GMDH Toolbox
Termin: 2012-2013
Kierownik: Dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcel Luzar

Opracowanie i praktyczna weryfikacja metod detekcji i kompensacji uszkodzeń z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych
Termin: 2011-2012
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Andrzej Czajkowski

Analiza obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworu piersi
Termin: 2011-2012
Kierownik: Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Paweł Filipczuk

Opracowanie algorytmów odpornej diagnostyki uszkodzeń urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych z zastosowaniem dynamicznych sztucznych sieci neuronowych
Termin: 2011-2012
Kierownik: Dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Marcel Luzar

Analiza i klasyfikacja sygnałów EEG (diagnostyka, rozpoznawania wzorców), metody SSN - zastosowania
Termin: 2011-2012
Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Doktorant: Mgr inż. Grzegorz Rutkowski